Privacyverklaring Dutchmicrodosing.com

Dit is de privacyverklaring van Dutchmicrodosing.com.com In dit document wordt uitgelegd hoe Dutchmicrodosing.com.com omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Dutchmicrodosing.com de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  

Grondslag verwerking:

Bij het verlenen van de diensten van Dutchmicrodosing.com.com worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dutchmicrodosing.com verwerkt uitsluitend gegevens die wij noodzakelijk achten voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Dutchmicrodosing.com bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.Dutchmicrodosing.com.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Dutchmicrodosing.com, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Dutchmicrodosing.com, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Dutchmicrodosing.com verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– Contact- en NAW-gegevens;

– E-mail adres;

– Financiële gegevens;

– Bestelhistorie;

– IP-adres;

– Locatiegegevens;

Noodzaak verwerking:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten dieDutchmicrodosing.com biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Doel van de verwerking:

De persoonsgegevens die door Dutchmicrodosing.com verwerkt worden, hebben ten doel om:

– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en de uitvoering daarvan;

– Het uitvoeren van haar diensten;

– Het verrichten van betalingen;

– Nakomen van wettelijke verplichtingen;

– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn:

De door Dutchmicrodosing.com verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.. Dutchmicrodosing.com bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Dutchmicrodosing.com uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Dutchmicrodosing.com voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden:

Dutchmicrodosing.com deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Payment Provider ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden  zijn financiële gegevens.

Hostnet verwerkt gegevens ten behoeve van het verbeteren van de dienstverlening De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres; IP-adres; Bestelhistorie; en/of financiële gegevens.

Software van de webwinkel. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoons gegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres; IP-adres; Bestelhistorie; en/of financiële gegevens

De ingeschakelde bezorgdienst, zoals DHL of Post NL, ten behoeve van het naleven en/of uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAWgegevens

Mailchimp, De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden is e-mailadres.

Overige financiële instanties, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres en/of financiële gegevens.

Boekhouder, ten behoeve van het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en/of financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Dutchmicrodosing.com neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website:

Door gebruik te maken van de website www.Dutchmicrodosing.com.nl. stem je in met de disclaimer. Dutchmicrodosing.com behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Dutchmicrodosing.com aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op www.Dutchmicrodosing.com.nl. zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Dutchmicrodosing.com.

Cookieverklaring:

Dutchmicrodosing.com maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Dutchmicrodosing.com mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die Dutchmicrodosing.com gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Dutchmicrodosing.com je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van Dutchmicrodosing.com worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Dutchmicrodosing.com informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@Dutchmicrodosing.com.com

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken:

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie. U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. – Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van de verwerking. Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Dutchmicrodosing.com.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Dutchmicrodosing.com, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Dutchmicrodosing.com over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

Recht van bezwaar. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Dutchmicrodosing.com staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht:

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Dutchmicrodosing.com met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via [website]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Dutchmicrodosing.com u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Dutchmicrodosing.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring:

Dutchmicrodosing.com kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Deze versie is opgesteld op 23-02-2019

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?